• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Ἡ προστασία τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικὸς Ἐπιστήμων

E-mail Εκτύπωση PDF

panelladikes

.

.           Μέσα στὶς δύο θορυβώδεις προεκλογικὲς περιόδους δὲν συζητήθηκε μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα πρόταση τῆς Νέας Δημοκρατίας. Κατὰ τὴν ἑπόμενη ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος νὰ προστεθεῖ διάταξη, μὲ τὴν ὁποία θὰ προστατεύονται ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ ἡ ἐθνική μας ταυτότητα. [ΣΗΜ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Τώρα τοὺς ἔκοψε ὁ …πόνος, ποὺ βλέπουν τὰ ἀποκαΐδια τῆς ἀφροσύνης! Ἀλλὰ ἡ γλῶσσα ἄρχισε νὰ ξηλώνεται ἀπὸ τὴν ἄθλια πολιτικὴ τοῦ …ἀοιδίμου ξυλοσχίστη Ράλλη, τὴν ὁποία συνέχισε ὁ ἑπόμενος σκυταλοδρόμος τῆς τριακονταετοῦς ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΣ. Ἡ ἑλληνικὴ γλώσσα ΧΑΘΗΚΕ. Μέχρι καὶ ἐκκλησιαστικοὶ “ἀστέρες” ἐξεμάνησαν ἐναντίον της, ἐπικαλούμενοι τὸ ἀνήκουστο καὶ ἀδιάντροπο ἐπιχείρημα τῆς “κρατικῆς γραμματικῆς”! Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἡ ἐθνικὴ ταυτότητα δὲν προστατεύονται μὲ διατάξεις συνταγματικές. Μόνο μὲ ἐθνικὴ Μετάνοια σώζονται.]

.           Πιστεύω ὅτι τώρα πρέπει τὸ θέμα νὰ προωθηθεῖ περισσότερο, δεδομένου ὅτι καὶ οἱ ἄλλοι δύο κυβερνητικοὶ ἑταῖροι τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, ὁ Εὐάγγελος Βενιζέλος καὶ ὁ Φώτης Κουβέλης, χειρίζονται ἄριστα τὴν ἑλληνικὴ καὶ ἀναμένεται νὰ δείξουν εὐαισθησία ὡς πρὸς τὴν προστασία τοῦ Ἕλληνος λόγου.

.           Ἡ πρώτη προσπάθεια γιὰ συνταγματικὴ κατοχύρωση τῆς γλώσσας μας μαζὶ μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ποὺ ἀποτελοῦν τὰ δύο θεμελιώδη συστατικά τῆς ἐθνικῆς ταυτότητος, ἔγινε κατὰ τὸν πρῶτο χρόνο τοῦ Ἀγῶνος τοῦ 1821 ἀπὸ τὴν Βουλὴ τῆς Ἀνατολικῆς Στερεᾶς Ἑλλάδος, σὲ ἕνα κείμενο μὲ τὸν τίτλο «Νομικὴ Διάταξη τῆς Ἀνατολικῆς Χέρσου Ἑλλάδος».

.           Στὸ κείμενο αὐτὸ θεμελιώδης διάταξη ἦταν ἡ ἀκόλουθη, ποὺ καταδεικνύει τὴν εὐαισθησία τῶν Ἀγωνιστῶν ὄχι μόνο γιὰ τὴν πολιτιστική μας κληρονομιά, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν θρησκευτικὴ ἐλευθερία ὅσων δὲν ἀκολουθοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία: «Ἂν καὶ ὄλας τὰς θρησκείας καὶ γλώσσας δέχεται ἡ Ἑλλάς, καὶ τὰς τελετὰς καὶ τὴν χρῆσιν αὐτῶν κατ’ οὐδένα τρόπον δὲν ἐμποδίζη, τὴν ἀνατολικὴν ὅμως τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίαν καὶ τὴν σημερινὴν γλῶσσαν μόνας ἀναγνωρίζει ὡς ἐπικρατοῦσας θρησκείαν καὶ γλῶσσαν τῆς Ἑλλάδος». (Τμῆμα Α´, Κεφ. Πρῶτον, ἄρθρον Κϛ´).

.           Τὰ ἀποτελέσματα τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσεων στὸ μάθημα τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσας δείχνουν κάθε χρόνο ὅτι ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ προσέξουμε περισσότερο τὴν γλωσσικὴ ἀγωγὴ τῶν νέων. Ἡ γλώσσα φτωχαίνει, τὰ ΜΜΕ δὲν βοηθοῦν ὅσο πρέπει ἰδίως λόγῳ τῶν λαθῶν ποὺ κάνουν ραδιοφωνικοὶ καὶ τηλεοπτικοὶ παρουσιαστές, ἡ εἰσβολὴ τῆς ἀγγλικῆς μέσῳ τοῦ Διαδικτύου καὶ τῆς νεανικῆς μουσικῆς μειώνει τὶς γλωσσικὲς ἄμυνες καὶ γενικότερα παρατηροῦμε μία διολίσθηση πρὸς τὴ γλωσσικὴ ἀφασία καὶ τὴ λεξιλογικὴ πενία τῶν Νεοελλήνων. Τὰ GREEKLISH, ποὺ ἀντικατέστησαν τὰ ….. φραγκοχιώτικα, εἶναι ἡ νέα γλώσσα ἐπικοινωνίας τῶν παιδιῶν μας μέσῳ τῶν κινητῶν τηλεφώνων καὶ ἀποτελοῦνται ἀπὸ ἑλληνικὲς λέξεις μὲ λατινικοὺς χαρακτῆρες. [βλ. σχετ.:http://christianvivliografia.wordpress.com/2011/11/23/ἀνασκολοπισμὸς-τῆς-γλώσσας/] Ἄραγε ὁ νέος καὶ ἡ νέα ποὺ καταφεύγουν σὲ αὐτὴ τὴ λύση ἀπὸ εὐκολία ἢ ἀπὸ δῆθεν μοντερνισμὸ γνωρίζουν ὅτι στὴ γλώσσα τῶν Ἑλλήνων ἔχουν γραφεῖ κορυφαῖα ἀριστουργήματα τῆς Χριστιανικῆς Πίστης καὶ τῆς Παγκόσμιας Λογοτεχνίας; Γνωρίζουν τὰ παιδιά μας ὅτι ἡ γλώσσα τοῦ Ὁμήρου, τῶν ἀρχαίων τραγικῶν, τοῦ Εὐαγγελίου, τοῦ Μ. Βασιλείου καὶ τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου [ΣΗΜ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐδῶ δὲν γνωρίζουν κἂν τί εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος] λίγες μόνο διαφορὲς ἔχει ἀπὸ τὴ γλώσσα τοῦ Σολωμοῦ, τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ Σεφέρη καὶ τοῦ Ἐλύτη; Ἔχουν ἄραγε συνειδητοποιήσει διδάσκοντες καὶ διδασκόμενοι ὅτι ἕνας λαὸς μὲ τέτοια γλωσσικὴ κληρονομιὰ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ καταφεύγει σὲ γλωσσικὴ ξενομανία καὶ σὲ ἀδικαιολόγητες ἁπλουστεύσεις;

.           Ἡ γλώσσα εἶναι θεμέλιο τῆς ἐθνικῆς ταυτότητας. Μέσα στὴ χοάνη τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν, ὅπου ἀποφασίσαμε συνειδητὰ νὰ ἐνταχθοῦμε καὶ σὲ μία ἐποχὴ ἀνεξέλεγκτης καὶ παγκοσμιοποιήσεως καλούμαστε νὰ διαφυλάξουμε τὴν ἐθνικὴ γλωσσική μας κληρονομιά, νὰ τὴν μάθουμε καλὰ καὶ νὰ τὴ μεταλαμπαδεύσουμε στὸ ἐσωτερικὸ καὶ στὸ ἐξωτερικό.

.           Προσφάτως φίλος ποὺ βρέθηκε στὴν Ἰταλία μοῦ ἔστειλε τὸ δύσκολο ἄγνωστο κείμενο ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη, στὸ ὁποῖο ἐξετάσθηκαν οἱ Ἰταλοὶ μαθητὲς κλασικῆς κατευθύνσεως γιὰ νὰ εἰσαχθοῦν στὰ ΑΕΙ. Ὄχι μόνο στὴν Ἰταλία, ἀλλὰ σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς χῶρες λειτουργοῦν πολυάριθμα κλασικὰ λύκεια γιὰ τὴ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν. Στὶς Ὀρθόδοξες Θεολογικὲς Σχολὲς τῆς Σερβίας, τῆς Βουλγαρίας καὶ ἄλλων λαῶν τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης καὶ τῆς Μ. Ἀνατολῆς οἱ Ὀρθόδοξοι φοιτητὲς μαθαίνουν ὑποχρεωτικὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ γιὰ νὰ κατανοήσουν τὴν Καινὴ Διαθήκη ἀπὸ τὸ πρωτότυπο. Στὴ δὲ Αὐστραλία τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ διδάσκονται παιδιὰ τοῦ Δημοτικοῦ τὰ ὁποῖα ἔχουν προβλήματα δυσλεξίας.

.           Γιὰ τοὺς ἄλλος λαοὺς τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ εἶναι μέσον γιὰ τὴ μελέτη τῆς Ἀρχαίας Ἑλλάδος, τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ γιὰ τὴ βελτίωση τῶν νοητικῶν καὶ μαθησιακῶν λειτουργιῶν. Στὴ χώρα μας εἶναι ἐπιπλέον καὶ ἀπαραίτητο στοιχεῖο ἐθνικῆς ταυτότητος καὶ ἀπόδειξη τῆς γλωσσικῆς καὶ πολιτιστικῆς μας συνέχειας.

.         Ἡ διδασκαλία τῶν Ἀρχαίων ἀπὸ τὸ πρωτότυπο πρέπει νὰ ἐνισχυθεῖ, νὰ ἐνταθεῖ καὶ νὰ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς μαθητές, ὄχι μόνο στοὺς ὑποψηφίους τῆς Θεωρητικῆς Κατευθύνσεως. Ἐπίσης εἶναι χρήσιμο νὰ ἐφαρμοσθεῖ ὁ νόμος ποὺ περιέπεσε σὲ ἀχρησία γιὰ τὴν ὑποχρεωτικὴ χρήση τῆς ἑλληνικῆς σὲ ὅλες τὶς πινακίδες καταστημάτων ἀκόμη καὶ σὲ τουριστικὲς περιοχές. Πρῶτα τὰ ἑλληνικὰ καὶ μετά, ἂν θέλει ὁ καταστηματάρχης, ἂς χρησιμοποιήσει καὶ τὴν ξενικὴ ἐπιγραφή.

.           Στὴ Γαλλία ἡ Ἀκαδημία καὶ ἡ Πολιτεία εἶναι πολὺ εὐαίσθητες ὡς πρὸς τὴν προστασία τῆς γαλλικῆς γλώσσας ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ ξένων ὅρων. Ἀντὶ νὰ ποῦν computer τὸν ὑπολογιστὴ τὸν λένε ordinateur, ἀντὶ νὰ φωνάζουν οἱ φίλαθλοι καὶ οἱ ἀθλητικογράφοι «γκόλ», χρησιμοποιοῦν τὴ λέξη but, κ.λπ. Δὲν προτείνω νὰ κλειστοῦμε στὸ καβούκι μας, αὐτὸ εἶναι ἀδύνατον ἀλλὰ καὶ ἀντίθετο πρὸς τὴν οἰκουμενικότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Ἁπλῶς ἐκφράζω ἀνησυχία γιὰ τὴν γλωσσικὴ παρακμὴ ποὺ παρατηρεῖται καὶ θυμίζω τί κάνουν ἄλλοι λαοὶ γιὰ τὴν προστασία τῆς δικῆς τους γλωσσικῆς κληρονομιᾶς.

.           Ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ ποίηση διασώζουν τὴν συνέχεια τῆς ἑνιαίας ἑλληνικῆς γλώσσας ἐδῶ καὶ πολλοὺς αἰῶνες. Ὁ Ἐλύτης παρατήρησε ὅτι ἐπὶ 25 αἰῶνες δὲν ὑπῆρξε οὔτε ἕνας αἰώνας ποὺ νὰ μὴν ἐγράφη ποίηση στὰ ἑλληνικά. Αὐτὴν τὴν κληρονομιὰ ἀξίζει νὰ τὴν προστατεύσουμε!

Πηγή:  ἐφημ.«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», 03.07.2012/

http://christianvivliografia.wordpress.com


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ελληνική γλώσσα Ἡ προστασία τῆς ἐλληνικῆς γλώσσας Γράφει ὁ Κωνσταντῖνος Χολέβας Πολιτικὸς Ἐπιστήμων