• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Μιά πρώτη ἀπάντηση ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. ῎Ανθιμο στά νεωστί ἐμφανισθέντα δημοσιεύματα περί τῆς περικοπῆς τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ κλήρου...

E-mail Εκτύπωση PDF

periptero-palia-1-ion

"Ἐπὶ πλέον ὁ ἔγγαμος ἱερὸς Κλῆρος εἶναι ἡ τάξη τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν μὲ τὸν ὑψηλότερο δείκτη πολυτεκνίας στὴν Ἑλλάδα"Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, απέστειλε ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, όσον αφορά την μισθοδοσία του εφημεριακού κλήρου.

Η επιστολή του κ. Ανθίμου έχει ως εξής:

Ἔστω καὶ τὴν τελευταία ὥρα, κατὰ τὴν ὁποία ῥυθμίζονται ὑπὸ τῆς Κυ-βερνήσεως τὰ τῆς μισθοδοσίας ὅλων τῶν τάξεων τῶν Ἑλλήνων Πολιτῶν, τῶν μισθοδοτουμένων ὑπὸ τοῦ Δημοσίου, μὲ τάσεις περαιτέρω μειώσεως τῶν ἀποδοχῶν, ἐπικαλοῦμαι τὴν παρέμβασή Σας, γιὰ νὰ προλάβωμε ὅ,τι εἶναι δυνατὸν γιὰ τὸν ἐφημεριακὸ Κλῆρο.

Ἐὰν ἔχετε διασφαλίσει τὸ θέμα, παρακαλῶ νὰ ἀ-γνοήσετε τὴν παροῦσαν μου.

Δυστυχῶς, κατὰ τὴν περίοδο τοῦ μηνὸς Αὐγούστου τὸ «κλείσιμο» τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, πρωτόγνωρο σφάλμα κατὰ τὴν ἄποψή μου, δὲν ἐπέτρεψε νὰ ἐνημερωθοῦμε καὶ νὰ συντονισθοῦμε γιὰ ἐνέργειες σ’ αὐτὸ τὸ ἐπίκαιρο καὶ ἐπίμαχο θέμα τοῦ Ἐφημεριακοῦ Κλήρου.

Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν ἐπιτιθεμένων ξεχωρίζομε τὸ δημοσίευμα τῆς Ἐφ-ημερίδος «Ἡ Ἀξία» τῆς 18/8/2012 μὲ τὸν ἀνίερο τίτλο «200 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥ-ΡΩ ΕΤΗΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ‘ΚΥΡ’ΕΛΕΗΣΟΝ’»! μὲ σκληρὴ ὁρολογία, αὐθαίρετη σκέψη καὶ ἐπιθετικότητα, ὁ συντάκτης τῆς ἔρευνας κ. Δημ. Θ. Ἀλεξόπουλος ἐπεστράτευσε πλῆθος ἐκτιμήσεων καὶ πληροφοριῶν, γιὰ νὰ ἀποδείξῃ ὅτι εἶναι ξεκαθαρισμένες οἱ προθέσεις τῶν ἁρμοδίων οἰκονομικῶν παραγόντων, σχετικῶς μὲ τὴν μείωση τῶν ἀποδοχῶν τῶν Ἐφημερίων, ὡς ἐπακόλουθο καὶ τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ προσφερομένου ὑπ’ αὐτῶν ἔργου.

Καὶ ἰδοὺ ἕνα ἐπιχείρημα τοῦ συντάκτου μὲ μαῦρα στοιχεῖα.

«Ἡ ἀπάντηση τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου μὲ στοιχεῖα τῆς 31ης Δε-κεμβρίου 2010 ἦταν ἀποκαλυπτικὴ γιὰ τὸ «πάρτι» στὴν Ἐκκλησία.

Ἐνῷ οἱ ὀργανικὲς θέσεις ἱερέων στὴν Ἑλλάδα εἶναι περίπου 8.300, τὸ ὑπουργεῖο διαπίστωσε μετὰ ἀπὸ σύντομη ἔρευνα ὅτι οἱ διορισμένοι κληρικοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι 10.368.

Ποῦ ἀκριβῶς ‘λειτουργοῦν’ οἱ 2000 πλεονά-ζοντες ἱερεῖς οὐδεὶς τὸ ξέρει, παρότι ὅπως συνάγεται ἀπὸ τὴν τότε ἀνακοί-νωση, μισθοδοτοῦνται κανονικώτατα».

Ἡ προκατάληψη τῆς αὐθαιρέτου δημοσιογραφίας καὶ ἠ ἀμέλεια τῶν δικῶν μας ἐκκλησιαστικῶν ὑπηρεσιῶν ἄφησε μετέωρο αὐτὸ τὸ ψευδὲς ἐπιχείρημα.

Ἂς πληροφορηθοῦν, λοιπόν, ὅλοι ὅτι οἱ 8.300 θέσεις εἶχαν καθορισθεῖ πρὶν ἀπὸ πενήντα περίπου χρόνια, ὅταν ὁ πληθυσμὸς τῆς χώρας μας ἦταν ὀκτὼ (8) ἑκατομμύρια, ἐνῷ σήμερα εἶναι 11 περίπου ἑκατομμύρια, καὶ ὅτι ἡ ἀστυφιλία ἐδημιούργησε τὴν ἀνάγκη ἱδρύσεως νέων Ἐνοριῶν μετὰ τῶν ἀντιστοίχων Ναῶν γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Χριστιανῶν πλήθους νέων οἰκισμῶν στὴν Ἀθήνα καὶ σὲ ὅλη τὴν Ἀττική, στὴ Θεσσαλονίκη, στὴ Λάρισα, στὴν Πάτρα καὶ σὲ ὅλα τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα, ἐνῷ παρέμειναν σὲ λειτουργία καὶ οἱ ἐγκαταλειφθεῖσες ἐνορίες γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν κατοίκων ποὺ δὲν ὑπέκυψαν στὴν ἀστυφιλία.

Ἐπὶ πλέον λυπούμεθα, διότι ὡρισμένοι δημοσιογράφοι ἀγνοοῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, κατὰ τὴν τελευταία εἰκοσαετία, μισθοδοτεῖ ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ ἐφημερίων, κατὰ κανόνα θεολόγων, στὶς ὀρθόδοξες ἐνορίες τῶν Μητροπόλεων ὁλοκλήρου τῆς Εὐρώπης, τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Αὐστραλίας καὶ ἄλλων χωρῶν, χάριν τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς ὁρθόδοξες ἐνορίες καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωή, ὑποκαθιστοῦν τὴν ἔντονη νοσταλγία τους γιὰ τὴν κοινὴ Πατρίδα μας, τὴν Ἑλλάδα.

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δια-τηρεῖ διὰ τῶν ἱερέων τὴν ὁμοψυχία, τὴν ἑνότητα, τὴν γλῶσσα καὶ τὴν φιλοπατρία αὐτοῦ τοῦ δυναμικοῦ Ἑλλαδικοῦ πληθυσμοῦ τῆς διασπορᾶς.

Στὴν προμνησθεῖσα ἔρευνα ἐπαναλαμβάνονται καὶ τὰ γνωστὰ ἐπιχειρή-ματα περὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, προκειμένου ἡ Ἐκκλησία νὰ ἀναλάβῃ ἡ ἴδια τὴν εὐθύνη τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἐφημεριακοῦ Κλήρου, ἐνῷ εἶναι γνωστὸ ὅτι ἠ ἐλαχίστη περιουσία ποὺ ἔμεινε εἶναι δεσμευμένη ἀπὸ τὸ Κράτος, τὸ ὁποῖο ἀκόμη καὶ σήμερα δὲν μπορεῖ νὰ ἀξιοποιήσῃ οὔτε τὴν κρατικὴ περιουσία.

Οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς καταργήσεως ἐν συνόλῳ ἢ ἐν μέρει τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ Κλήρου ἀγνοοῦν παντελῶς τὴν εὐαισθησία τῆς ἰδιότητος κάθε κληρικοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν δύναται νὰ ἀσκήσῃ καὶ ἕνα ἄλλο βοηθητικὸ ἐπάγγελμα, λόγῳ τοῦ σχήματός του, τῆς περιβολῆς του καὶ τῆς εὐθύνης του γιὰ τὴν διαποίμανση τῶν πιστῶν.

Καὶ ἐνῷ ἔγινε τόσος θόρυβος γιὰ τοὺς ἐνστόλους τῶν ἐνόπλων δυνάμεων καὶ τῶν σωμάτων ἀσφαλείας, καὶ καλῶς ἔγινε, οὐδεὶς ὡμίλησε γιὰ τοὺς ἐνστόλους κληρικούς, οἱ ὁποῖοι φέρουν τὴν πλέον ἐπιβαρυντικὴ στολὴ μονίμως καὶ μέχρι τοῦ θανάτου των, ἐπειδὴ αὐτὰ τὰ μαῦρα ῥάσα εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο.

Ἐπὶ πλέον ὁ ἔγγαμος ἱερὸς Κλῆρος εἶναι ἡ τάξη τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν μὲ τὸν ὑψηλότερο δείκτη πολυτεκνίας στὴν Ἑλλάδα.

Ἀλλὰ πέραν αὐτῶν ὁ ἱερὸς ὀρθόδοξος Κλῆρος εἶναι ὁ συνεκτικὸς ἁρ-μὸς τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς εἰρηνικῆς συμβιώσεως τῶν πολιτῶν καὶ τῆς πατροπαραδότου ἑλληνικῆς φιλοτιμίας μὲ σκοπὸ τὴν ἐθνική μας ἀκεραιότητα καὶ ἀξιοπρέπεια.

Τὰ αἵματα τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν ἱερέων γιὰ τὴν ἐθνική μας ἐλευθερία εἶναι ἀκόμη νωπὰ στὶς δέλτους τῆς Ἑλληνικῆς ἱστορίας γιὰ τὴν ἐλευθερία τῶν Ἑλλήνων.

Ὁ διεθνὴς ὁρίζοντας εἶναι καὶ πάλιν βαρὺς γιὰ τὴν πατρίδα μας. Οἱ τάσεις εἶναι φανερὲς γιὰ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς Ἑλληνορθοδόξου Ἑλλάδος.

Στῶμεν καλῶς ἀδελφοί! Σέρβος ἐπίσκοπος μᾶς εἶπε, μὲ δάκρυα στὰ μάτια, γιὰ τὴν περιπέτεια καὶ τὴν διάλυση τῆς Σερβίας πρὸ ὀλίγων ἐτῶν.

«Τώρα εἶναι ἡ σειρά σας», συμπλήρωσε. Καὶ εἶναι ἀλήθεια, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία μας ἐμποδίζει τὴν ἐκπλήρωση τῶν δολίων σχεδίων ξένων διεθνῶν κυριαρχικῶν καὶ παγκο-σμιοποιητικῶν κύκλων. Πρέπει νὰ ἀντισταθοῦμε γενναῖα γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα.

Καὶ ὅπως πάντοτε, πρῶτοι στὶς ἐπάλξεις οἱ Ἕλληνες ὀρθόδοξοι κληρικοί.

Μὴν τοὺς ἀποκαρδιώνετε, μὴν τοὺς ἀδικεῖτε.

ο Θεσσαλονίκης Άνθιμος

Πηγή: http://www.romfea.gr/epikairotita/13599-2012-08-30-22-28-44


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ορθοδόξου οικοδομής Μιά πρώτη ἀπάντηση ἀπό τόν Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. ῎Ανθιμο στά νεωστί ἐμφανισθέντα δημοσιεύματα περί τῆς περικοπῆς τῆς μισθοδοσίας τοῦ ἱεροῦ κλήρου...