• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

H ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ

E-mail Εκτύπωση PDF

 

 

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
Ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Ἐξοχ. Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἑλλάδος
κ. Ἀντωνίου Σαμαρᾶ εἰς τά Πατριαρχεῖα
Τό ἑσπέρας τῆς Δευτέρας, 4ης Μαρτίου, ὁ Ἐξοχ. κ. Ἀντώνιος Σαμαρᾶς, Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος, πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς Τουρκίαν, ἐπεσκέψατο τήν Α.Θ.Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, περιστοιχιζόμενον ὑπό τῆς ἐνταῦθα σεβασμίας Ἱεραρχίας τοῦ Θρόνου.
Τήν Α. Ἐξοχότητα συνώδευον κατά τήν ἐπίσκεψιν αὐτῆς οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Δημήτριος Ἀβραμόπουλος, Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, καί Βασίλειος Κασκαρέλης, Γενικός Γραμματεύς τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, καί οἱ Ἐξοχ. κ. κ. Κυριακός Λουκάκης, Πρέσβυς τῆς Ἑλλάδος ἐν Ἀγκύρᾳ, καί Πρέσβυς Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος ἐν τῇ Πόλει.
Τόν Ἐξοχώτατον κ. Πρωθυπουργόν ὑπεδέξαντο ἐν τῇ κεντρικῇ εἰσόδῳ τῶν Πατριαρχείων οἱ κληρικοί τῆς Πατριαρχικῆς Αὐλῆς, μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως καί Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, τῶν κωδώνων τοῦ Π. Πατριαρχικοῦ Ναοῦ κρουομένων χαρμοσύνως.
Ἐπηκολούθησεν ἐγκάρδιος συνάντησις ἐν τῷ ἐπισήμῳ Πατριαρχικῷ Γραφείῳ, διαρκείας ἡμισείας ὥρας, καθ’ἥν παρέστησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Γέρων Νικαίας κ. Κωνσταντῖνος καί Γαλλίας κ. Ἐμμανουήλ, ὡς καί ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαῖος, Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου, εἶτα δέ καί ἰδιαιτέρα συνομιλία Πατριάρχου-Πρωθυπουργοῦ.
Ἐν συνεχείᾳ, ἡ Αὐτοῦ Ἐξοχότης ὡδηγήθη εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου, ἔνθα ἐγένοντο δηλώσεις εἰς τά Μέσα Γενικῆς Ἐνημερώσεως καί ὁ κ. Πρωθυπουργός προσέφερεν εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου εἰς τόν Παναγιώτατον, Οὗτος δέ ἐδωρήσατο εἰς τόν κ. Πρωθυπουργόν παλαίτυπον βιβλίον ἀναφερόμενον εἰς τήν Πόλιν.
Εἰς τήν Αἴθουσαν τοῦ Θρόνου προσῆλθε καί ὁ Ἐξοχ. κ. Egemen Bağış, Ὑπουργός τῆς Τουρκίας ἁρμόδιος ἐπί θεμάτων Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ὅστις καί συνώδευσεν ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως τόν κ. Πρωθυπουργόν εἰς τό ἀεροδρόμιον ἐπιστρέφοντα εἰς Ἀθήνας.
Ὁ κ. Πρωθυπουργός ἐπεσφράγισε τήν ἐπίσκεψίν του εἰς τά Πατριαρχεῖα διά προσκυνήματος εἰς τόν Π. Πατριαρχικόν Ναόν.
Τῷ ὡς ἄνω ὑψηλῷ ἐπισκέπτῃ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας ἀπεδόθησαν, κατά τήν τε ἄφιξιν καί τήν ἀναχώρησιν αὐτοῦ ἐκ τῶν Πατριαρχείων, αἱ νενομισμέναι τιμαί, πλεῖστοι δέ δημοσιογράφοι ἐξ ἀμφοτέρων τῶν χωρῶν ἐκάλυψαν τήν Πρωθυπουργικήν ἐπίσκεψιν εἰς τό σεπτόν Κέντρον.


Πηγή: anarion.blogspot.gr/

 


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Ορθοδόξου οικοδομής H ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟ ΦΑΝΑΡΙ