• Μεγάλα γράμματα
  • Κανονικά γράμματα
  • Μικρά γράμματα

Πῶς τὸ ὑπ. Οἰκονομικῶν στήνει παγίδα μὲ τὸν ΑΦΜ

E-mail Εκτύπωση PDF

 


.               Ἠλεκτρονικὴ παγίδα στήνει στοὺς πολίτες τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν χρησιμοποιώντας τὸν ΑΦΜ, στὸν ὁποῖο σύντομα θὰ «καθρεφτίζεται», ἐκτὸς ἀπὸ τὴ φορολογικὴ κατάσταση, τὸ σύνολο τῶν χρεῶν πρὸς τὸ Δημόσιο καὶ τὶς τράπεζες, ἡ πλήρης περιουσιακὴ κατάσταση τοῦ φορολογουμένου μαζὶ μὲ ὅλες τὶς δοσοληψίες ποὺ πραγματοποιεῖ καθημερινά.
.               Μὲ τὴ νέα ἠλεκτρονικὴ ἐφαρμογὴ ποὺ ἑτοιμάζεται, ἡ κάθε δημόσια ὑπηρεσία ἢ κάποιος ἐλεγκτὴς ποὺ ἔχει σχετικὴ ἐξουσιοδότηση θὰ μπορεῖ νὰ πληκτρολογεῖ ὅποιο ΑΦΜ ἐπιθυμεῖ καὶ μὲ τὸ πάτημα ἑνὸς κουμπιοῦ νὰ κάνει «φύλλο καὶ φτερὸ» τὰ προσωπικὰ στοιχεῖα τοῦ φορολογουμένου, νὰ βλέπει ὅλα τὰ ἀκίνητα ποὺ διαθέτει, τὶς καταθέσεις του καὶ ὅλα τὰ εἰσοδήματα ποὺ εἰσπράττει. Θὰ μπορεῖ ἐπίσης νὰ βλέπει καὶ τὶς δαπάνες ποὺ πραγματοποιεῖ ὁ κάθε πολίτης μέσω πιστωτικῶν καρτῶν.
.               Τὸ σχέδιο-κρεμάλα περιγράφεται στὸ Μνημόνιο 3 ποὺ ὑπέγραψε πρόσφατα ἡ κυβέρνηση. Στὴ σελίδα 31 παρουσιάζεται ἀναλυτικὰ τὸ πῶς θὰ λειτουργεῖ ὁ «Ἀριθμὸς δημοσιονομικῆς ταυτοποιήσεως». Συγκεκριμένα, ἡ Κυβέρνηση δεσμεύεται ὡς ἑξῆς: «Μέχρι τὸν Ἰούνιο τοῦ 2013, θὰ ἀπαιτηθεῖ ἀπὸ ὅλα τὰ ὑπουργεῖα, τὰ ὁποῖα ἔχουν δημοσιονομικὴ σχέση μὲ φορολογουμένους, νὰ χρησιμοποιοῦν τὸν κωδικὸ ἀριθμὸ ταυτοποιήσεως γιὰ τὶς χρηματοοικονομικὲς συναλλαγές τους μὲ τοὺς πολίτες. Περαιτέρω, μέχρι τὸν Ἰούνιο τοῦ 2014 θὰ καθιερώσουμε μία κεντρικὴ ὑπηρεσία, ἡ ὁποία θὰ ἑνοποιήσει καὶ θὰ συνδέσει ὅλους τοὺς διαφορετικοὺς ἀριθμοὺς ταυτοποιήσεως ποὺ χρησιμοποιοῦνται τώρα στὶς διάφορες κυβερνητικὲς ὑπηρεσίες».
.               Ὁ ἐπονομαζόμενος ὡς «ἀριθμὸς δημοσιονομικῆς ταυτοποιήσεως» εἶναι τὸ ΑΦΜ μας, μέσῳ τοῦ ὁποίου τὸ Δημόσιο ἀλλὰ καὶ τὰ ἰδιωτικὰ ἐλεγκτικὰ γραφεῖα, ποὺ προσλαμβάνει, θὰ ἔχουν πρόσβαση στὴν περιουσιακὴ κατάσταση τῶν πολιτῶν, στὸν μισθό, στὴ σύνταξη ἢ ὅποια ἄλλη ἀμοιβὴ εἰσπράττουν, στὶς κινήσεις στὸν τραπεζικὸ λογαριασμὸ ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε ἀγορὰ ἢ πληρωμὴ ποὺ γίνεται μὲ πλαστικὸ χρῆμα.
 Συγκεκριμένα, τὸ σχέδιο ποὺ ἀναπτύσσει τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἔχει ὡς ἑξῆς:
-Προβλέπεται ἡ δημιουργία ἑνὸς ἠλεκτρονικοῦ Μητρώου Τραπεζικῶν Λογαριασμῶν μέσῳ τοῦ ὁποίου τὸ ΣΔΟΕ θὰ παρακολουθεῖ τὶς καταθέσεις καὶ τὶς συναλλαγὲς ποὺ θὰ γίνονται ἀνὰ ΑΦΜ. Κάθε συναλλαγὴ θὰ καταγράφεται καὶ θὰ παρακολουθεῖται κεντρικά, στὴ νέα βάση δεδομένων ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ. Τὸ σύστημα θὰ παρακολουθεῖ κάθε κίνηση τῶν λογαριασμῶν. Πότε καὶ πόσα δόθηκαν ἢ ἐλήφθησαν καὶ ἀπὸ ποιούς.
-Ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2013 θὰ ἀπαιτεῖται ἡ χρήση τοῦ Ἀριθμοῦ Φορολογικοῦ Μητρώου γιὰ τὶς συναλλαγὲς τῶν πολιτῶν μὲ ὅλα τὰ ὑπουργεῖα. Καμία οἰκονομικὴ συναλλαγὴ πολίτη μὲ τὸ κράτος δὲν θὰ πραγματοποιεῖται, ἂν οἱ ὑπηρεσίες δὲν γνωρίζουν τὸν ΑΦΜ του. Συντάξεις, Πρόνοια, ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη, ἐπιδόματα θὰ ἀντιστοιχίζονται μὲ τὸ ΑΦΜ τοῦ ὑπόχρεου.
-Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2014, ἕνας κρατικὸς φορέας θὰ συνδέσει ὅλους τοὺς διαφορετικοὺς ἀριθμοὺς ἀναγνώρισης ποὺ χρησιμοποιοῦνται σήμερα σὲ διάφορες κυβερνητικὲς ὑπηρεσίες. Ἀριθμὸς Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης (ΑΜΚΑ), Ἀριθμὸς Δελτίου Ταυτότητος, ΑΦΜ, ὅλοι οἱ ἀριθμοὶ μητρώου θὰ γίνουν ἕνας. Ὅλα αὐτὰ θὰ συνδεθοῦν μὲ τὸ ΑΦΜ τοῦ φορολογουμένου.
.               Ἀπὸ τὸ καλοκαίρι οἱ ἐφορίες δὲν θὰ δέχονται πιὰ πληρωμὲς μὲ μετρητά. Ὅλες οἱ πληρωμὲς θὰ γίνονται ὑποχρεωτικὰ στὶς τράπεζες. Ἤδη ἀπαγορεύεται κάθε συναλλαγὴ μεταξὺ ἰδιωτῶν μὲ μετρητὰ γιὰ ποσὰ 1.500 εὐρὼ καὶ ἄνω. Οἱ ἀγοραπωλησίες μὲ μετρητὰ περιορίζονται στὸ ἐλάχιστο, ἐνῶ ὅλες οἱ χρηματοοικονομικὲς συναλλαγὲς θὰ περνᾶνε καὶ θὰ καταγράφονται ἀπὸ τὶς τράπεζες,
.               Οὐσιαστικὰ τὸ ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θὰ δημιουργήσει μία μεγάλη βάση δεδομένων ὥστε ὅποτε καταχωρεῖται ἕνα ΑΦΜ νὰ παρέχονται ἄμεσα τὰ στοιχεῖα τοῦ φορολογουμένου γιά:
-τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμούς, τὶς ἐπενδύσεις καὶ τὶς μετοχές του,
-τὰ ἀκίνητα ποὺ ἀπέκτησε ἢ πούλησε,
-τὶς πληρωμὲς καὶ τὶς ἀμοιβές του,
-τὶς ἀγορές, τὶς ἐξόδους, τὰ ταξίδια κ.λπ.,
-τὶς συντάξεις, τὰ ἐπιδόματα καὶ τὰ βοηθήματα ποὺ λαμβάνει,
-τὶς ὀφειλές του στὴν Ἐφορία, στοὺς δήμους, στὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα κ.λπ.,
-τὰ φάρμακα, τὴ νοσηλεία, τὶς ἰατρικὲς ἐξετάσεις του,
-τὴν οἰκογενειακή του κατάσταση, τοὺς γονεῖς ἢ τὰ παιδιά του καὶ ἐν γένει ὅ,τι συνδέεται μὲ τὴν ἀτομική του ταυτότητα.
.               Σήμερα ὑπάρχει μία σωρεία ἀπὸ ἐθνικοὺς ἀριθμοὺς ταυτοποιήσεως, μὲ πολλὰ καὶ διαφορετικὰ πρότυπα ἀριθμοδότησης: τὸ πρότυπο τοῦ δελτίου ταυτότητας (γιὰ πολίτες ἄνω τῶν 12 ποὺ μπορεῖ καὶ νὰ ἀλλάζει), ὁ ἐννιαψήφιος ΑΦΜ, ὁ ΑΜΚΑ - Ἀριθμὸς Μητρώου Κοινωνικῆς Ἀσφάλισης ποὺ εἶναι ἡ ταυτότητα ἐργασίας καὶ ἀσφάλισης κάθε μέλους τῶν ἐργαζομένων ἢ τῶν συνταξιούχων καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν οἰκογένειά τους στὴν Ἑλλάδα κ.λπ. Ὣς τὸ 2014 ὅλα αὐτὰ θὰ ἔχουν συγχωνευθεῖ στὸ ΑΦΜ τοῦ πολίτη.
 Ἡ διπλὴ διάψευση τοῦ ΣΔΟΕ γιὰ τὶς καταθέσεις
 .               Στὴ σκιὰ τῶν δραματικῶν ἐξελίξεων μὲ τὸ «κούρεμα» τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων στὴν Κύπρο, τὸ ΣΔΟΕ ἐξέδωσε πρόσφατα δύο ἀπανωτὲς ἀνακοινώσεις γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὸ γνωστὸ σχέδιο γιὰ τὴν ἠλεκτρονικὴ παρακολούθηση τῶν τραπεζικῶν καταθέσεων τῶν φορολογουμένων, ἀλλὰ καὶ νὰ διαψεύσει ὅτι αὐτὸ τὸ σχέδιο θὰ ξεκινήσει ἄμεσα! Τὸ ΣΔΟΕ διευκρίνισε ὅτι δὲν ὑπάρχει σχέδιο ποὺ θὰ ἐφαρμοστεῖ ἄμεσα. Ἐπιβεβαίωσε ὅμως τὴν οὐσία τῆς εἴδησης λέγοντας ὅτι ὑπάρχει σχέδιο γιὰ «αὐτοματοποιημένο σύστημα παροχῆς πληροφοριῶν ἀπὸ τὸ τραπεζικὸ σύστημα, ποὺ ἐξετάζει τὸ ὑπουργεῖο, προκειμένου νὰ μὴν ὑπάρχουν καθυστερήσεις στὰ αἰτήματα τῶν ἐλεγκτικῶν Ἀρχῶν πρὸς τὶς τράπεζες».
.               Ὅπως εἶχε ἀποκαλύψει ἡ «κυριακάτικη δημοκρατία», τὸ σύστημα παρακολούθησης τραπεζικῶν λογαριασμῶν θὰ ἐνεργοποιηθεῖ, ἀφοῦ ψηφιστεῖ ἡ σχετικὴ νομοθετικὴ ρύθμιση, ἡ ὁποία θὰ περιληφθεῖ στὸ ἐπικείμενο φορολογικὸ νομοσχέδιο ποὺ θὰ κατατεθεῖ στὴ Βουλὴ τὸν ἐρχόμενο Ἀπρίλιο. Οἱ τράπεζες, καθημερινά, θὰ ἀποστέλλουν στὸν Τειρεσία ὅλες τὶς κινήσεις, ποὺ ἔγιναν στοὺς λογαριασμούς, ποὺ διατηροῦν. Ἀπὸ τὸν server τοῦ Τειρεσία θὰ ἀποστέλλονται τὰ στοιχεῖα στὸν server τῆς Γενικῆς Γραμματείας Πληροφοριακῶν Συστημάτων.

ΠΗΓΗ: dimokratianews.gr / christian-vivliografia
Στέλιος Κράλογλου


Add this to your website
Βρίσκεσθε εδώ: Γενικού ενδιαφέροντος Πῶς τὸ ὑπ. Οἰκονομικῶν στήνει παγίδα μὲ τὸν ΑΦΜ